Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Valberedning

Riksstämmans valberedning har som uppgift dels att till riksstämman avge ett förslag till val av de funktionärer som stämman ska välja och dels att sammanställa övriga nominerade kandidater. Valberedningens arbete regleras av FRO Grundstadgar, kap 6.

Förslag till valberedningen (nomineringar)

Senast 12 veckor före ordinarie riksstämma ska enskild medlem, avdelning eller förbund anmäla kandidater till valberedningen. Kandidaten ska genom förslagsställarens försorg vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. Nomineringar skickas till nomineringar och ska för val vid FRO Riksstämma 2022  vara valberedningen tillhanda senast (enligt senare).

Senast 10 veckor före riksstämman ska valberedningen publicera en lista på alla inkomna förslag för att säkerställa att alla kandidater finns med. Listan ska innehålla namn, förbund och nominerad till och ska sändas till alla förbund.

Senast 8 veckor före riksstämman ska felaktigheter i och kompletteringar till listan vara anmälda till valberedningen.

Senast 7 veckor före riksstämman ska valberedningen sammanställa det förslag som ska föreläggas riksstämman och förslaget jämte en sammanställning på övriga nominerade ska då skickas till centralstyrelsens ordförande samt till samtliga nominerade kandidater. Detta avslutar möjligheterna att föreslå ytterligare kandidater.

Vilka sitter i valberedningen?

Valberedningen består av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. De ordinarie ledamöterna väljs för en mandattid av 4 år. Hälften av dessa väljs vartannat år, så att hela valberedningen inte byts ut på en gång. Ersättarna (som inte är personliga utan väljs i rangordning) väljs för en mandattid av 2 år.

Valberedningen för FRO Riksstämma 2022 består av:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök