Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambandsbefattningar i hemvärnet

Ledningssystembefäl

Finns i bataljonsstaben
Avtal 6 dygn
I varje bataljonsstab finns tre ledningssystembefäl varav ett är chef för ledningssystemsektionen (S6) och ett är bataljonens signalskyddschef.
Ledningssystembefälet ansvarar för sambandstjänst och informationssystem inom bataljonen. Utarbetar orderpunkten sambandstjänst samt lämnar förslag på prioriteringar av sambandsnät och abonnenter. Leder tråd- och radiorekognosering inom bataljonen. Kan tjänstgöra som VB eller samverkansbefäl.
Signalskyddschefen ansvarar för signalskyddet inom bataljonen och föreslår åtgärder för signalskydd.
Chefen för ledningssystemsektionen (C S6) har även visst personalansvar för sambandspersonalen i bataljonen, planerar utbildning och följer upp personalläget.

Sambandsgruppchef (Stabs- och sambandsgruppchef)

Finns i ledningspluton och på kompani.
Avtal 5 dygn (ledningspluton och bevakningskompani) 9 dygn (insatskompani)
Sambandsgruppchefen ansvarar för sambandstjänsten inom staben. Upprättar och betjänar signal-förbindelser enligt plan samt svarar för att erforderliga sambandshandlingar finns tillgängliga. Genomför tråd- och radiorekognosering inom bataljonen samt hjälper på order underställda chefer med deras samband. Biträder ledsystbefälet med utbildning av bataljonens stabs- och sambandspersonal.

Sambands- och datatekniker

Finns i ledningspluton, på underrättelsekompani och båtkompani.
Avtal 4 dygn (ledningspluton) 8 dygn (underrättelsekompani och båtkompani)
Sambands- och datatekniker ansvarar för vård och funktionskontroll av bataljonens signalmateriel, samt utför enklare reparationer på materielen. Ansvarar för vård och laddning av ackumulatorer samt upprättar tillfälliga antenner. Medverkar vid installationer av signalmateriel. Biträder med sambands- och expeditionstjänst i staben

Signalist

Finns i ledningspluton och på kompani.
Avtal 4 dygn (ledningspluton och bevakningskompani) 8 dygn (insatskompani)
Signalisten hanterar sambandsutrustning på stabsplatsen, sänder och tar emot signalmeddelanden på tråd och radio. Upprättar antenner samt handhar och vårdar tilldelad materiel. Biträder med expeditionstjänst i staben.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök